Välillinen vero – nämä sinun pitää siitä tietää

Välillinen vero

Suomessa verotus voidaan toteuttaa joko välittömästi tai välillisesti. Välitön vero on suoraan verovelvolliselta peritty vero eikä sitä siirretä eteenpäin perittäväksi vaikkapa tuotteen tai palvelun hinnan osuutena. Kun verovelvollisen on mahdollista siirtää vero eteenpäin perittäväksi joltain toiselta toimijalta, kyseessä on välillinen vero. Tuotteen tai palvelun käyttäjä on välillisen veron lopullinen maksaja.

Mitä ovat välilliset verot?

Välilliset verot voidaan määritellä siten, että ne ovat veroja, joita peritään kun ihmiset kuluttavat rahaa. Välilliset verot sisältyvät tuotteiden hintoihin. Suomessa tällaisia veroja ovat:

 • Arvonlisävero
 • Valmisteverot, kuten tupakkavero, alkoholivero, polttoaineverot
 • Ajoneuvoverot, kuten auto- ja moottoripyöräverot
 • Tullit ja tuontimaksut
 • Leimaverot
 • Vakuutusmaksuvero
 • Ympäristöverot

Paitsi valtion verotulojen kasvattamiseen, välillisiä veroja voidaan käyttää myös ihmisten kulutustottumusten ohjailuun. Voimakkaalla verotuksella pyritään vähentämään joidenkin tiettyjen tuotteiden kulutusta. Tällaisia tuotteita ovat esimerkiksi alkoholi sekä tupakka. Välillinen vero jää aina kuluttajan rasitteeksi. Välillistä veroa voidaankin kutsua kulutusveroksi.

Suomessa perittävät verot ovat suurimmalta osin välillisiä. Tärkein välillinen vero on arvonlisävero. Erilaisilla tuotteilla on eri suuruiset arvonlisäverot. Veron kertaantuminen arvonlisäverotuksessa estetään tuotantopanosten hankintaan liittyvällä vähennysoikeudella. Ahvenanmaa ei kuulu EU:n arvonlisävero- ja valmisteveroalueeseen. 

Välittömät verot Suomessa

Välitön vero on sellainen, joka verovelvollisen tulee itse maksaa. Sen on siis tarkoitus jäädä verovelvollisen lopulliseksi rasitukseksi. Ainakin kaikki verot, jotka peritään verovelvollisen palkasta, ovat välittömiä veroja. Suomessa välittömiä veroja ovat: 

 • Tulovero
 • Kunnallisvero
 • Pääomavero joka maksetaan pääomatuloista
 • Perintövero
 • Lahjavero
 • Varainsiirtovero, joka maksetaan silloin kun myydään asunto
 • Kiinteistövero
 • Yritysten maksama yhteisövero
 • Seurakuntien perimä kirkollisvero

Keskimäärin palkansaaja maksaa tuloistaan välittömiä veroja n. 30 %. Suomessa osa välittömästä verotuksesta on progressiivista eli ne jotka tienaavat enemmän, maksavat veroja isomman veroprosentin mukaan kuin ne jotka tienaavat vähemmän. Verovapaat nettikasinot ovat siksi mukavia paikkoja pelaamiselle, koska niistä saaduista voitoista ei tarvitse maksaa lainkaan veroja. Saat siis kaikki voitot puhtaana käteen.

Kokonaiskertymä saadaan, kun lasketaan yhteen kaikki välittömät ja välilliset verot. Kokonaiskertymä ilmaisee sen, miten suuri osuus ihmisten tuloista todellisuudessa menee veroihin ja niiden kaltaisiin maksuihin. Tulokseksi saadaan yllättävän suuri summa.

Välittömät verot maksaa aina verotettavan kohteen omistaja. Jos vaikkapa yksityinen yrittäjä on saanut tietyn myyntivoiton kuukaudessa, hänen tulee maksaa tästä voitosta laissa säädetty summa. Myös kiinteistöistä peritään välittömiä veroja.

Valmisteverot ovat myös välillisiä veroja

Valmisteverot

Valmisteverot ovat tuotteiden kuluttamiseen tai niiden käyttämiseen kohdistuvia välillisiä kulutusveroja. Valmisteveroja peritään:

 • Suomessa valmistetuista tuotteista
 • EU:n toisesta jäsenvaltiosta vastaanotetuista tuotteista
 • EU:n ulkopuolelta tuoduista tuotteista

Valmisteverot voivat olla joko kansallisia tai direktiivien avulla yhdenmukaistettuja. EU:n jäsenvaltioissa voidaan käyttää yhdenmukaistettuja eli harmonisoituja valmisteveroja, joista voivat olla mm. tupakka, alkoholi, alkoholijuomat, sähkö, nestemäiset polttoaineet sekä jotkin polttoaineet. Tuotteet ovat siis koko EU:n alueella valmisteveron alaisia ja niille on asetettu jokin minimiverotaso. Suomessa näiden tuotteiden osalta on käytössä neljä aineellista valmisteverolakia: 

 • Laki alkoholi- ja alkoholijuomaverosta
 • Laki tupakkaverosta
 • Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta
 • Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta

Näiden lisäksi Suomessa on säädetty terveys- ja ympäristöperusteisten syiden ja valtiontaloudellisten syiden vuoksi kaksi muutakin valmisteverolakia:

 • Laki eräiden juomapakkausten valmisteverosta
 • Laki virvoitusjuomaverosta

Esimerkiksi polttoturpeesta ja savukepaperista kannetaan kansallista valmisteveroa. Samoin peritään erillistä huoltovarmuusmaksua, josta on säädetty nestemäisten polttoaineiden valmisteverolaissa sekä sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverolaissa. 

Kansallisia valmisteveroja Suomessa ovat:

 • Virvoitusjuomavero
 • Juomapakkausvero
 • Jätevero
 • Öljysuojamaksu
 • Huoltovarmuusmaksu

Välillisten verojen hyödyt ja haitat

Välillisten verojen hyödyt:

 • Välilliset verot siirtyvät budjettiin säännöllisesti ja nopeasti
 • Erittäin kannattavia valtion budjetille, koska melkein kaikki tavara- ja palveluryhmät kuuluvat niiden alaisuuteen
 • Vaivattomia tavaroiden ja palvelujen kuluttajalle, sillä ne sisältyvät tuotteen hintaan
 • Välillisten verojen keräämisen sääntelemiseksi ei tarvitse lisätä veropalvelun henkilöstöä. OmaVero on muutenkin kätevä omien veroasioiden hoitamiseen. 
 • Maksu tapahtuu tuotteen tai palvelun ostohetkellä
 • Eivät ole pakollisia

Välillisten verojen haitat:

 • Eivät ole oikeudenmukaisia, koska eivät ota huomioon veron maksajan tulotasoa
 • Tuotteiden ja palveluiden tuottajien oikeuksien loukkaaminen
 • Joidenkin tuotteiden kulutus on epävakaata, joten välillisten verojen saatavuus on vaikeasti ennustettavissa
 • Yrittäjät eivät aina voi nostaa tavaroiden kustannuksia verokannan mukaisesti, joten voitot ovat rajalliset